KOSGEB, KOBİGEL – KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI ÇAĞRISINI YAYINLADI.

 

Çağrı kapsamında, imalat sanayi sektöründe dijitalleşme sürecine katkı sağlayabilecek yerli teknoloji geliştiricisi KOBİ’lerin desteklenmesi, imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin üretim ve ilişkili iş süreçlerinde dijital teknolojilerden yararlanma düzeyinin arttırılması ve imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin ve verimliliğinin artırılması amaçlanmaktadır. Yürürlüğe giren çağrı 2022.01, 2022.02 ve 2022.03 kodlu olmak üzere 3 gruba ayrılmaktadır. Bunlar;

 

2022-1 İmalat sanayi sektöründe dijitalleşme sürecine katkı sağlayabilecek yerli teknoloji geliştiricisi KOBİ’lerin desteklenmesi 

2022-2 İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin üretim ve ilişkili iş süreçlerinde dijital teknolojilerden yararlanma düzeyinin arttırılması

2022-3 İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin ve verimliliğinin artırılması 

 

Çağrı Takvimi

Başlangıç Tarihi:

13 Aralık 2022

Bitiş Tarihi:

11 Ocak 2023

 

Kimler Başvurabilir?

* Küçük ölçekli işletmeler,

* Orta ölçekli işletmeler 

 

Hedef Sektörler

2022 – 01 sayılı Proje Teklif Çağrısı için aşağıda belirtilen sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler başvurabilecektir:

 

26     Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı

28     Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı

30.3  Hava ve uzay araçlarıyla ilgili makine imalatı

33     Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı

61     Telekomünikasyon

62     Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler

63.1  Veri işleme, barındırma ve ilgili faaliyetler; web portalları

 

2022 – 02 sayılı Proje Teklif Çağrısı için imalat sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler başvurabilecektir.

 

2022 – 03 sayılı imalat sanayi sektörlerinde yer alan küçük ve orta ölçekli işletmeler başvurabilecektir.

 

Diğer Başvuru Koşulları

* Başvuracak tüm işletmelerin 2021 yılında bilanço esasına göre defter tutması esastır.

* Başvuracak tüm işletmelerin 2020 ve 2021 yılı KOBİ Beyannameleri onaylı olmalıdır. (2021 yılında kurulan işletmeler için 2020 yılı KOBİ Beyannamesinin onaylı olması koşulu aranmaz.)

* Teklif edilen projenin toplam bütçesi, 2021 yılı net satış hasılatını geçemez.

* 2021 yılı KOBİ Beyannamesindeki net satış hasılatının 500.000 TL ve üzerinde olması gerekmektedir.

 

Uygun Proje Konusu 

2022 – 01 sayılı Proje Teklif Çağrısı için;

Teknoloji geliştiricisi KOBİ’ler, aşağıda belirtilen imalat sanayi sektörüyle ilişkili 8 dijital teknolojiden birini veya entegre çalışmak kaydıyla birkaçını birlikte içeren konuda;

 

- Mevcut portföylerindeki ürün / yazılımlarında tasarımsal iyileştirme, kullanım alanını genişletme, farklı teknolojilere entegrasyon, sektörel ihtiyaçlara uyarlama, modül ekleme, işlev optimizasyonu vb. iyileştirmeler yapmak ve / veya

 

- Geliştirmiş oldukları ürün / yazılımları ticarileştirmek

için proje sunabilecektir. Başvuru sahibi KOBİ’lerin proje konusu alandaki faaliyet kapasitelerini, imkân ve kabiliyetlerini geliştirmek amaçlı faaliyetleri de proje iş paketleri arasında yer alabilecektir.

 

1. Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi ve İmalat Sanayinde Kullanımı*

2. İmalat Sanayinde Nesnelerin İnterneti*

3. İmalat Sanayinde Endüstriyel Robot Teknolojileri*

4. İmalat Sanayinde Akıllı Sensör Teknolojileri*

5. Yapay Zekaya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri*

6. İmalat Sanayinde Siber Güvenlik*

7. İmalat Sanayinde Akıllı ve Esnek Otomasyon Sistemleri*

8. İmalat Sanayinde Artırılmış Gerçeklik / Sanal Gerçeklik Teknolojileri*

 

2022 – 02 sayılı Proje Teklif Çağrısı için;

İmalat sanayi sektöründeki KOBİ’ler, aşağıda belirtilen imalat sanayi sektörüyle ilişkili 8 dijital teknolojiden biri veya birkaçını birlikte üretim ve ilişkili iş süreçlerine adapte etmek / uygulamak / uyarlamak için proje sunabilecektir.

 

1. Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi ve İmalat Sanayinde Kullanımı**

2. İmalat Sanayinde Nesnelerin İnterneti**

3. İmalat Sanayinde Endüstriyel Robot Teknolojileri**

4. İmalat Sanayinde Akıllı Sensör Teknolojileri**

5. Yapay Zekaya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri**

6. İmalat Sanayinde Siber Güvenlik**

7. İmalat Sanayinde Akıllı ve Esnek Otomasyon Sistemleri**

8. İmalat Sanayinde Artırılmış Gerçeklik / Sanal Gerçeklik Teknolojileri**

 

2022 – 03 sayılı Proje Teklif Çağrısı için;

İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmeler “rekabet güçlerinin ve verimliliğinin artırılması” genel teması ile ilişkilendirilen aşağıdaki konulardan birini içeren proje sunabilecektir.

 

1. Üretimde verimlilik arttırma ve/veya üretim maliyetlerini düşürme amacıyla mevcut imalat süreçlerinin geliştirilmesi

2. Ürün kalitesinin artırılması ve/veya ürün kalitesinde sürekliliğinin sağlanması

3. Katma değerli üretim kapasitesi ve/veya ürün geliştirme kapasitesinin artırılması

4. Ölçüm – analiz altyapısının iyileştirilmesi

 

Destek Kalemleri

2022 – 01 sayılı Proje Teklif Çağrısı için;

Personel Giderleri

900.000 TL’ye kadar geri ödemesiz

Makine-Teçhizat Giderleri

1.100.000 TL’ye kadar geri ödemeli

Yazılım Giderleri

400.000 TL’ye kadar geri ödemeli

Hizmet Alım Giderleri

400.000 TL’ye kadar geri ödemeli

 

2022 – 02 sayılı Proje Teklif Çağrısı için;

Personel Giderleri

400.000 TL’ye kadar geri ödemesiz

Makine-Teçhizat Giderleri

1.200.000 TL’ye kadar geri ödemeli

Yazılım Giderleri

600.000 TL’ye kadar geri ödemeli

Hizmet Alım Giderleri

400.000 TL’ye kadar geri ödemeli

 

2022 – 03 sayılı Proje Teklif Çağrısı için;

Personel Giderleri

200.000 TL’ye kadar geri ödemesiz

Makine-Teçhizat Giderleri

1.500.000 TL’ye kadar geri ödemeli

Yazılım Giderleri

300.000 TL’ye kadar geri ödemeli

Hizmet Alım Giderleri

200.000 TL’ye kadar geri ödemeli

 

Destek Üst Limiti

2022 – 01 sayılı Proje Teklif Çağrısı için;

Geri ödemesiz

900.000 TL

Geri ödemeli

1.100.000 TL

Toplam

2.000.000 TL

Erken ödeme

Kurul tarafından uygun görülen geri ödemeli destek tutarının %50’sine kadar erken ödeme, KOSGEB bütçe imkanları dahilinde yapılabilecektir.

 

2022 – 02 sayılı Proje Teklif Çağrısı için;

Geri ödemesiz

400.000 TL

Geri ödemeli

1.600.000 TL

Toplam

2.000.000 TL

Erken ödeme

Kurul tarafından uygun görülen geri ödemeli destek tutarının %50’sine kadar erken ödeme, KOSGEB bütçe imkanları dahilinde yapılabilecektir.

 

2022 – 03 sayılı Proje Teklif Çağrısı için;

Toplam

1.500.000 TL

Erken ödeme

Kurul tarafından uygun görülen geri ödemeli destek tutarının %50’sine kadar erken ödeme, KOSGEB bütçe imkanları dahilinde yapılabilecektir.

 

Destek Oranı

* Personel dışındaki giderler için %85 (Bu oran üzerinden hesaplanacak desteğin tamamı Teminat karşılığı geri ödemeli destek olarak ödenir.)

* Personel giderleri için, öğrenim durumu katsayısına göre belirlenen tutarda, (oran uygulanmadan) geri ödemesiz destek verilir.

 

Not: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yayımlanan SGM 2014 /35 sayılı Yerli Malı Tebliğine uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tevsik edilen kalemlerde geri ödemeli destek oranı %15 artırılarak %100 olarak uygulanır.

 

 

Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.