TÜBİTAK DESTEKLERİ

 

 

TÜBİTAK DESTEK PROJELERİ

TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu), özel işletmelerin Ar-Ge (Araştırma-Geliştirme) çalışmalarına karşılıksız para desteği sunmaktadır. Ar-Ge kapsamına şu çalışmalar girmektedir: Yeni bir ürün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi. Bu kapsama giren bir proje fikrini (yeni bir ürün üretilmesi veya bir ürünün üretim aşamalarıyla ilgili getirilen bir yenilik) bütçesiyle birlikte projelendirmesi durumunda para desteği sağlanmaktadır. 

 

ASM Grup Danışmanlık olarak bu konuda sunduğumuz hizmetler özet olarak; şirketler tarafından yapılmak istenen projelerin değerlendirilerek destek alabilecek olan fikirlerin projelendirilmesi, başvurusu, başvuru sürecinin takibi, projenin kabul olması durumunda uygulama safhasındaki dönemsel uygulama raporlarının yazımı, TÜBİTAK ile irtibatın sürdürülmesi ve koordinasyon faaliyetleri şeklindedir.

 

1501-TÜBİTAK SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI

Bütçe Limiti ve Destek Oranı: Proje bütçesinde herhangi bir limit yoktur. Destek oranı %75, Destek Süresi 36 Aydır.

Kimler Başvurabilir?: 250 kişiden az yıllık çalışanı olan, yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 250 milyon TL’den az olan bütün işletmeler (KOBİ) başvurabilir. Yeni kurulan ve ilk yıl hesapları henüz onaylanmamış işletmelerde sadece çalışan sayısı dikkate alınır.

Desteklenen Kalemler Nelerdir: Ar-Ge Kapsamında olmak üzere;

* Personel Giderleri,

* Seyahat Giderleri,

* Alet, Teçhizat, Yazılım ve Yayın Alım Giderleri,

* Malzeme ve Sarf Giderleri,

* Yurtiçi ve Yurtdışı Danışmanlık Hizmeti ve Diğer Hizmet Alım Giderleri,

* Türkiye’deki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge Hizmet Giderleri destek kapsamındadır.

 

1507 - TÜBİTAK KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI

Bütçe Limiti ve Destek Oranı: 1.200.000 TL’ye kadar bütçeli projeler için başvuru yapabilmekte olup, destek oranı %75 tir. Proje süresi 18 aydır.

Kimler Başvurabilir?: 250 kişiden az yıllık çalışanı olan, yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 250 milyon TL’den az olan bütün işletmeler (KOBİ) başvurabilir.

Desteklenen Kalemler Nelerdir: Ar-Ge Kapsamında olmak üzere;

* Personel Giderleri,

* Seyahat Giderleri,

* Alet, Teçhizat, Yazılım ve Yayın Alım Giderleri,

* Malzeme ve Sarf Giderleri,

* Yurtiçi ve Yurtdışı Danışmanlık Hizmeti ve Diğer Hizmet Alım Giderleri,

* Türkiye’deki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge Hizmet Giderleri destek kapsamındadır.

 

1512 - GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI (BİGG)

Bütçe Limiti ve Destek Süresi: Proje bütçesi üst limiti 450.000 TL’dir. Destek süresi 18 aydır.

Kimler Başvuru Yapabilir: Ön başvuru tarihi itibariyle üniversitelerin herhangi bir;

* Ön lisans,

* Lisans,

* Yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrenci ya da bu programlardan mezun kişiler başvuru yapabilir.

 

1511 - TÜBİTAK ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK P. D. P.(TEKNOLOJİ ODAKLI SANAYİ HAMLESİ PROGRAMI)

Bütçe Limiti: Çağrı duyurusunda belirtilmedikçe sınır yoktur.

Destek Oranı: Büyük ölçekli kuruluşlar için %60, KOBİ’ler için %75 oranında geri ödemesiz (hibe) destek verilmektedir.

Kimler Başvuru Yapabilir: Öncelikli alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Uygulama esaslarında belirtilen şartları sağlayan, firma düzeyinde katma değer oluşturan Türkiye‘de yerleşik tüm sermaye şirketleri proje başvurusunda bulunabilir.

Desteklenen Giderleri

* Personel giderleri

* Seyahat (yalnızca ulaşım) giderleri

* Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri

* Ülke içindeki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri

* Yurtiçi ve yurtdışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri

* Malzeme ve sarf giderleri

* Projenin Ar-Ge faaliyetlerini yürütmek amacıyla proje kapsamında gerçekleşen; destek personeli, elektrik, su, gaz, bakım-onarım, haberleşme, vb. giderlere karşılık gelen proje genel giderleri (proje genel giderleri, projenin her bir AGY311’i için belirlenen dönemsel desteklemeye esas harcama tutarının %10’u olup, bu tutar dönemsel desteklemeye esas harcama tutarına ilave edilir.)

 

1505 - ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI

Bütçe Limiti ve Destek Oranı: Müşteri kuruluşun KOBİ ölçeğinde olması durumunda destek kapsamına alınan proje bütçesinin %75'i TÜBİTAK, kalan %25'i müşteri kuruluş tarafından karşılanır. Müşteri kuruluşun büyük ölçekli olması durumunda ise destek kapsamına alınan proje bütçesinin %60'ı TÜBİTAK, kalan %40'ı müşteri kuruluş tarafından karşılanır. Proje bütçesinin TÜBİTAK tarafından karşılanacak kısmı 1.000.000 TL (Bir Milyon Türk Lirası) ile sınırlıdır.

Kimler Başvuru Yapabilir: Sermaye şirketleri ve Üniversite/eğitim ve araştırma /kamu araştırma merkez ve enstitüleri ortaklığında proje başvurusunda bulunulur.

 

1515 - ÖNCÜL AR-GE LABORATUVARLARI DESTEKLEME PROGRAMI

Bütçe Limiti ve Süresi: Bir takvim yılındaki destek tutarı on (10) milyon TL’yi geçemez.

Ar-Ge Laboratuvarı destek süresi 5 yıldır. (Destek süresi en fazla 5 yıl uzatılabilir.)

Desteklenen Gider Kalemleri;

* Personel Giderleri: Türk Uyruklu olanlar %75, Yabancı Uyruklu olanlar %100’e kadar

* Danışmanlık ve Eğitim Giderleri: %75

Genel Giderler: Personel giderlerinin %5’i olarak desteklenir.

Kimler Başvurabilir: Sermaye Şirketleri