TÜBİTAK DESTEKLERİ

 

 

TÜBİTAK DESTEK PROJELERİ

 

TÜBİTAK(Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu), özel işletmelerin Ar-Ge(Araştırma-Geliştirme) çalışmalarına karşılıksız para desteği sunmaktadır. Ar-Ge kapsamına şu çalışmalar girmektedir: Yeni bir ürün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi. Bu kapsama giren bir proje fikrini (yeni bir ürün üretilmesi veya bir ürünün üretim aşamalarıyla ilgili getirilen bir yenilik) bütçesiyle birlikte projelendirmesi durumunda para desteği sağlanmaktadır. 

 

ASM Danışmanlık olarak bu konuda sunduğumuz hizmetler özet olarak; şirketler tarafından yapılmak istenen projelerin değerlendirilerek destek alabilecek olan fikirlerin projelendirilmesi, başvurusu, başvuru sürecinin takibi, projenin kabul olması durumunda uygulama safhasındaki dönemsel uygulama raporlarının yazımı, TÜBİTAK ile irtibatın sürdürülmesi ve koordinasyon faaliyetleri şeklindedir.

 

1501 - SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI

 

Kimler Başvurabilir: Ar-Ge desteğine, sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın kuruluş düzeyinde katma değer yaratan, Türkiye’de yerleşik bütün firmalar başvurabilir.

Bütçe ve Destek Oranı: Başvuruda bulunan kuruluşların sektör ve ölçeğine bakılmaksızın, destek oran %40 - %60 arasındadır. Destek süresi proje bazında en fazla otuz altı (36) aydır.

Desteklenen kalemler: Ar-Ge kapsamında olmak üzere personel, seyehat, malzeme, yazılım, makine teçhizat, danışmanlık/hizmet alımı  ve test giderleri destek kapsamındadır.

 

1507 - KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI

 

Desteğin türü ve miktarı: 500.000TL’ye kadar bütçeli projeler için başvuru yapılabilmekte olup,destek oranı %75’tir. Proje süresi en fazla 18 aydır.

Kimler Başvurabilir: KOBİ, Küçük ve Orta Ölçekli İşletme niteliğindeki tüm kurumlar başvurabilir. Yasalara göre KOBİ olma niteliği, 250 kişiden az çalışanı bulunan ve yıllık 40 milyondan daha az hasılatı olan firmaları kapsar.

Desteklenen kalemler: Ar-Ge kapsamında olmak üzere personel, seyehat, malzeme, yazılım, makine teçhizat, danışmanlık/hizmet alımı  ve test giderleri destek kapsamındadır.

 

1512 - TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEK PROGRAMI

 

Desteğin türü ve miktarı: Teminat alınmaksızın geri ödemesiz (hibe) olarak verilecek sermaye desteği en fazla yüz elli bin (150.000) TL’dir.

Kimler başvuru yapabilir: Program kapsamında teknoloji ve yenilik odaklı girişim faaliyetinde bulunmaya aday, Teknogirişim Sermayesi Desteği çağrısında belirtilen nitelikleri taşıyan, örgün öğrenim veren üniversitelerin herhangi bir lisans programından 1 yıl içerisinde mezun olabilecek öğrenci,Yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrenci, Lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden herhangi birini en çok 10 yıl önce almış kişi başvuru yapabilir.

 

1511- TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik

 

Desteğin türü ve miktarı: Firmaların desteklenen proje giderlerine harcama sonrası büyük ölçekli kuruluşlar için %60, KOBİ’ler için %75 oranında geri ödemesiz (hibe) destek verilmektedir. Ayrıca, kuruluşlara %10 genel gider desteği uygulanır.

Kimler başvuru yapabilir: Öncelikli alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Uygulama esaslarında belirtilen şartları sağlayan, firma düzeyinde katma değer oluşturan Türkiye’de yerleşik tüm sermaye şirketleri proje başvurusunda bulunabilir.

 

1007-Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı

 

Kimler başvuru yapabilir:

Müşteri Kurum: Cumhurbaşkanlığı, TBMM Başkanlığı, Başbakanlık ve Bakanlıklar ile bağlı, ilgili ve ilişkili kurum/kuruluşları Müşteri Kurum olabilirler.

Proje Yürütücüsü Kuruluş: Üniversiteler, kamu Ar-Ge birimleri, özel kuruluşlar veya bunların oluşturduğu konsorsiyumlar tarafından proje başvuruları yapılabilir.

Desteğin türü ve miktarı: Personel (yürütücü, araştırmacı, danışman, bursiyer), makine-teçhizat, sarf malzemesi, hizmet alımı ve seyahat giderleri %100 oranında desteklenmektedir. Özel kuruluşların seri üretim amacıyla da kullanılabilecek makine-teçhizat talepleri en fazla %40 oranında desteklenmektedir. Ayrıca, proje bütçesinin %10’u oranında kurum hissesi ve %20’sini geçmemek üzere Bilgi ve Kazanımların Sürekliliği Bütçesi verilmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

ASM GRUP DANIŞMANLIK

 

Adres: Öveçler 4.Cadde 1325.Sokak No:4/6    

Aşağı Öveçler / ÇANKAYA / ANKARA

Telefon: +90 312 232 40 63(Pbx) 

                +90 506 288 68 45

                +90 505 822 68 31

                +90 552 274 08 17

Faks:       +90 312 232 40 64

Etiketler :