KOSGEB DESTEKLERİ

 

ASM Danışmanlık olarak KOSGEB destekleri konusunda 10 yılı aşkın tecrübemizle siz değerli yatırımcılara aşağıdaki kapsamlarda hizmet vermekteyiz.

 

KOBİ TEKNOYATIRIM - KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı

 

Kimler Başvurabilir: Bu destek programına KBS’de kayıtlı ve aktif durumda olan, Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsündeki işletmeler başvuru yapabilir. Başvurular, a)KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen Ar-Ge veya yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan veya b)Patent belgesi ile koruma altına alınan veya c)Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan veya ç)Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alan prototip çalışması tamamlanmış ürünler için yapılacaktır. Ürün sahibi işletmeler veya ürünün fikri sınai mülkiyet ve telif haklarını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler başvurabilir.

Bütçe ve Destek Oranı: KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı kapsamında düşük ve orta düşük teknoloji alanlarında verilecek desteklerin üst limiti geri ödemeli 700.000 (yediyüzbin) TL ve geri ödemesiz 300.000 (üçyüzbin) TL olmak üzere toplam 1.000.000 (birmilyon)TL’dir. Orta yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında verilecek desteklerin üst limiti geri ödemeli 3.500.000 (üçmilyonbeşyüzbin) TL ve geri ödemesiz 1.500.000 (birmilyonbeşyüzbin) TL olmak üzere toplam 5.000.000 (beşmilyon) TL’dir. Destek programı kapsamında uygulanacak destek oranı % 60 (altmış) olup; destek tutarının %70 (yetmiş)’i geri ödemeli ve %30 (otuz)’u geri ödemesizdir.

Desteklenen Kalemler: Makine-teçhizat desteği, Üretim hattı tasarım giderleri desteği, Yazılım giderleri desteği, Personel gideri desteği, Eğitim ve danışmanlık desteği ve Tanıtım ve pazarlama giderleri desteği şeklindedir.

 

AR-GE ve İnovasyon Destek Programı

İnovasyon Destek Programından araştırma - geliştirme ve inovasyon konularında projesi olan İşletmeler/girişimciler yararlanabilir. Başvuru sahiplerinin; yeni bir ürün/süreç/hizmet üretilmesi, mevcut bir ürün/süreç/hizmet geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi vb. konulardaki AR-GE ve İnovasyon niteliği taşıyan projelerine destek sağlanır.

Kimler Başvurabilir: 

1. KOBİ’ler
2. Girişimciler

 

Destek Kalemleri, Üst Limitleri ve Oranları: 

AR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI 

DESTEK ÜST LİMİTİ (TL)

DESTEK ORANI

(%)

Kira Desteği (24 Ay)

Teknopark içi

30.000

75

Teknopark dışı

24.000

İşlik Desteği (Yer Tahsisi) Bedelsiz Bedelsiz

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Yeni veya 2. El)

150.000

75

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) (Yeni veya 2. El)

300.000

75

Personel Gideri Desteği (Mevcut veya Yeni İstihdam)

150.000

100

Başlangıç Sermayesi Desteği (İşletme Kuruluşu ve Ofis Donanım Giderleri)

20.000

100

Proje Geliştirme Desteği

Proje Danışmanlık Desteği

25.000

75

Eğitim Desteği

10.000

Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği

20.000

Proje Tanıtım Desteği

5.000

Yurtiçi/Yurtdışı Ziyaret Desteği

15.000

Test, Analiz ve Belgelendirme Desteği

25.000

NOT: Alınacak makine, teçhizat ve yazılımın yerli malı olması durumunda destek oranı % 90’a çıkmaktadır.

 

 

KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı

 

Kimler Başvurabilir: Programdan yararlanmak isteyen başvur sahiplerinin KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı olmaları gerekmektedir. Destek programı çağrılı yapıldığından hangi sektörlere destek verileceği çağrı kapsamında belirlenmektedir. Çağrı açıldığında destek kapsamı ve sektörler sitemizden duyurulacaktır.

Bütçe ve Destek Oranı: Proje kapsamında verilecek desteğin üst limiti geri ödemesiz 300.000 (üç yüz bin) TL ve geri ödemeli 700.000 (yedi yüz bin) TL olmak üzere azami 1.000.000 (bir milyon) TL’dir. Personel gideri hariç tüm giderler için uygulanacak destek oranı 1. ve 2. bölgelerde % 60 (altmış) olup; 3., 4., 5. ve 6. bölgelerde bu oran % 80 (seksen)’dir. Desteğin %70 (yetmiş)’i geri ödemeli ve %30 (otuz)’u geri ödemesiz olarak verilir.

Desteklenen Kalemler: Program kapsamında desteklenecek proje giderleri Proje Teklif Çağrısında belirlenir ve belirlenen esaslar dâhilinde desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verir.

 

Girişimcilik Destek Programı

 

A- Geleneksel Girişimci Destek Programı

 

Kimler Başvurabilir: Bu destek programının amacı girişimcilerin kurduğu yeni işletmelerin hayatta kalma oranının arttırılmasını sağlamaktır. Bu programa Geleneksel Girişimci Eğitimi’ni tamamlamış olan girişimcilerin kurduğu işletmeler başvurabilir.

 

Destek Tutarı, Destek Kalemleri: 

 

DESTEK UNSURU

DESTEK TUTARI

Kuruluş Desteği

Gerçek kişi işletme 5.000 TL

Gelenksel Girişimcilik destekleri tamamen geri ödemesizdir.

Sermaye şirketi işletme 10.000 TL

Performans Desteği*

Birinci Performans Dönemi**

İkinci Performans Dönemi**

- 180-539 gün ise 5.000 TL

- 360-1079 gün ise 5.000 TL

- 540-1079 gün ise 10.000 TL

- 1080-1439 gün ise 15.000 TL

- 1080 ve üstü gün ise 20.000 TL

- 1440 ve üstü gün ise 20.000 TL

Sertifika Desteği

5.000TL

 Her performans dönemi bir yılı kapsar. Sosyal Güvenlik Kurumu 4(a) kapsamındaki tüm personel için hesaplanan prim gün sayısı toplamı esas alınır.

** Performans desteklerinde bildirilen asgari prim gün sayılarına ulaşan girişimciler eğer kadın, 30 yaş altı, % 40 ve üzeri engel durumuna sahip çalışabilir engelli veya birinci derece şehit yakını/gazi ise kendilerine ilave her yıl için 5000 TL, toplamda 10.000 TL ilave ödeme yapılmaktadır.

 

B- İleri Girişimci Destek Programı

 

Kimler Başvurabilir: Bu destek programının amacı ülkemizin stratejik öncelikleri doğrultusunda belirlenen sektörlerde girişimcilerin kurduğu yeni işletmelerin hayatta kalma oranının arttırılmasını sağlamaktır. Bu programa İleri Girişimci Eğitimini tamamlamış olan girişimcilerin kurduğu ve KOSGEB tarafından belirlenen İleri Girişimci Programı Faaliyet Konuları Tablosunda belirtilen konularda faaliyet gösteren işletmeler başvurabilir.

 

 

Destek Tutarı, Oranı ve Destek Kalemleri: 

 

DESTEK UNSURU

DESTEK TUTARI

Kuruluş Desteği

Gerçek kişi işletme 5.000 TL

Sermaye şirketi işletme 10.000 TL

Makine, Teçhizat ve Yazılım Desteği*

Düşük orta-düşük teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmelere 100.000TL,

Orta-yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmelere 200.000TL,

Yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmelere 300.000TL,

Mentörlük, danışmanlık ve işletme koçluğu desteği

10.000 TL

 

 

Performans Desteği**

Birinci Performans Dönemi***

İkinci Performans Dönemi***

 

- 180-539 gün ise 5.000 TL

- 360-1079 gün ise 5.000 TL

 

- 540-1079 gün ise 10.000 TL

- 1080-1439 gün ise 15.000 TL

 

- 1080 ve üstü gün ise 20.000 TL

- 1440 ve üstü gün ise 20.000 TL

 

Sertifika Desteği

5.000TL

İleri Girişimcilik destekleri tamamen geri ödemesizdir.

* Destek oranı %75 ‘tir. Makine, teçhizat ve yazılımın yerli malı olması durumunda, destek oranına % 15 ilave edilir.

** Her performans dönemi bir yılı kapsar. Sosyal Güvenlik Kurumu 4(a) kapsamındaki tüm personel için hesaplanan prim gün sayısı toplamı esas alınır.

*** Girişimcinin; genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda her bir performans döneminde belirlenen tutarlara 5.000 TL eklenir.

 

İşletme Geliştirme Destek Programı

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin, kurumsallaşma-markalaşma düzeylerinin ve ekonomideki paylarının arttırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.

 

Kimler Başvurabilir

1. KOBİ’ler

2. Enerji verimli elektrik motorlarının değişimi desteği sadece pilot uygulama OSB’leri olan Kocaeli Gebze, Antalya, Uşak, Bursa, İzmir Kemalpaşa, Ankara Sanayi Odası 1. ve Adana Hacı Sabancı OSB’lerindeki işletmelere uygulanmaktadır.

 

Desteklenen Kalemler, Bütçe ve Destek Oranı:

 

İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ

DESTEK ÜST LİMİTİ (TL)

DESTEK ORANI

  1. 1.

Yurt İçi Fuar Desteği

50.000

% 60

  1. 2.

Yurt Dışı İş Gezisi Desteği

30.000*

  1. 3.

Nitelikli Eleman İstihdam Desteği

50.000**

  1. 4.

Tasarım Desteği

50.000

  1. 5.

Sınai Mülkiyet Hakları Desteği

30.000***

  1. 6.

Belgelendirme Desteği

50.000***

  1. 7.

Test ve Analiz Desteği

50.000****

  1. 8.

Enerji Verimli Elektrik Motorları Değişimi Desteği

80.000*****

  1. 9.

Bağımsız Değerlendirme Desteği

20.000

  1. 10

Model Fabrika Desteği

70.000

(*)KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri Uygulama Esasları kapsamında her yıl belirlenen finalistler, KOSGEB tarafından düzenlenen yurt dışı iş gezisi programından bir defaya mahsus olmak üzere üst limitler dikkate alınmaksızın % 100 (yüz) oranında desteklenir.

(**) Nitelikli Eleman İstihdam Desteği kapsamında istihdam edilecek elemanın; yeni mezun, kadın, engelli, birinci derece şehit yakını veya gazi olması halinde destek oranına % 20 (yirmi) ilave edilir.

(***)TSE ve TÜRKPATENT’ten alınacak belgeler, destek üst limitleri dahilinde % 100 (yüz) oranında desteklenir. (****)TSE’den alınacak hizmetler, destek üst limitleri dahilinde % 100 (yüz) oranında desteklenir.

(*****)Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, belirlenen destek oranlarına % 15 (onbeş) ilave edilir.

(******) Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) ve HAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan alınacak belgeler, destek üst limitleri dahilinde % 60 (altmış) oranında desteklenir.

 

 

 

 

 

ASM GRUP DANIŞMANLIK

Adres: Öveçler 4.Cadde 1325.Sokak No:4/6    

Aşağı Öveçler / ÇANKAYA / ANKARA

Telefon: +90 312 232 40 63(Pbx) 

                +90 506 288 68 45

                +90 505 822 68 31

                +90 552 274 08 17

Faks:       +90 312 232 40 64

Etiketler :