TÜBİTAK, 1501-SANAYİ AR-GE DESTEK PROGRAMI 2022/1 ÇAĞRI DUYURUSUNU YAYINLADI…!!!

 

Tübitak, 1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı 2022/1 Çağrı ilanını duyurdu. Duyuruda, destek programı ile tüm sektör ve teknoloji alanlarında yeni bir ürün tasarım ve geliştirme çalışması, mevcut bir ürünün iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında, firmanın teknolojik rekabet gücünü artıracak Ar-Ge projelerinin destekleneceği belirtildi.

 

Kimler Başvurabilir?

Kobi’ler

 

Çağrı Takvimi

Çağrı Açılış Tarihi

03/01/2022

Kuruluş Bazlı Ön Kayıt Başvurusu Son Tarihi

21/02/2022 (Saat 17:00)

Çağrı Kapanış Tarihi

04/03/2022 (Saat 23:59)

 

Çağrı Gerekçeleri ve Amaçlar

Bu çağrı kapsamında, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların desteklenen projeleri ile firmaların;

 

* Uluslararası rekabet güçlerinin ve ihracat kapasitelerinin artırılması,

* Yurtdışına bağımlı olunan teknolojilerde rekabetçi yerli teknolojilerin kazanılması

* Güçlü ticarileşme potansiyeline sahip teknolojik ürünlerin geliştirilmesi

* Ortaklı Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması,

* Proje esaslı araştırma - teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi,

* Üniversite işbirliği ile Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması, amaçlanmaktadır.

 

Çağrı Konu ve Kapsamı

Tüm sektör ve teknoloji alanlarında yeni bir ürün tasarım ve geliştirme çalışması, mevcut bir ürünün iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında, firmanın teknolojik rekabet gücünü artıracak Ar-Ge projeleri desteklenecektir. Proje önerilerinin aşağıda belirtilen hedeflerden bir ya da daha fazlasını karşılaması değerlendirme aşamasında dikkate alınacaktır.

 

* Firmanın uluslararası pazara yönelik teknolojik ürün veya süreç geliştirme kapasitesinin artırılması

* Müşteri gereksinimlerini ya da pazar boşluğunu hedef alan çözüm önerilerinin ticari prototipe dönüştürülmesi

* Aynı veya farklı alanlarda faaliyet gösteren KOBİ’lerin ortak proje çalışmaları gerçekleştirmesi

* Üniversite işbirliği ile proje geliştirilmesi,

* Üniversiteler, araştırma altyapıları, kamu araştırma merkez ve enstitülerinden transfer edilen teknolojilerin olgunlaştırılarak yeni ürün ve süreçlere dönüştürülmesi

* Yüksek teknoloji alanlarında ürün ve teknoloji geliştirilmesi

 

Desteklenen Giderler

* Personel giderleri,

* Proje personeline ait proje kapsamındaki seyahat giderleri

* Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,

* Malzeme ve sarf giderleri,

* Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri,

* Türkiye’deki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri.

 

Destek Bilgisi

PROJE BÜTÇESİ

DESTEK ORANI

Proje bütçesinde herhangi bir üst limit yoktur.

% 75

 

Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz…!!!