T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI, KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ (KKYDP) 13. ETAP ÇAĞRI İLANINI YAYINLADI…!!!

 

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 ilde uygulanacak olan destek programı kapsamında yeni çağrı ilanı 09.08.2019 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girdi.

 

SON BAŞVURU TARİHİ(ONLİNE BAŞVURU TARİHİ):

30/09/2019

 

KİMLER BAŞVURABİLİR?

- Gerçek Kişiler

- Tüzel Kişiler 

 

BAŞVURU SAHİPLERİNDE ARANACAK ÖZELLİKLER:

1. Başvuru sahibi Gerçek veya Tüzel kişi olmalıdır.

Kırsal ekonomik alt yapı konularından kırsal turizm, el sanatları ve katma değerli ürünler hariç başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişilerin, Bakanlık tarafından oluşturulan Çiftçi Kayıt Sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine son başvuru tarihinden önce kayıtlı olması gerekir.

3. Tüm yatırımlar için son başvuru tarihinden önce kurulan;

     a. Kollektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler ve bunların aralarında oluşturdukları ortaklıklar,

      - Kollektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketlerin aralarında oluşturulacak ortaklıklar için görev, sorumluluk, o ortaklıktaki payların detaylı olarak belirlendiği noter tasdikli sözleşme yapılmalıdır. Başvurular, ortaklığı oluşturan tüzel kişiliklerden birisi adına yapılır.

     - Bakanlık tarafından oluşturulan Çiftçi Kayıt Sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulan diğer kayıt sistemlerine kayıtlı olmayan şirketler de, yukarıda belirtilen nitelikleri sağlayan şirketlerle ortaklık yaparak ortak üye olarak projeye katılabilir. Ancak, başvuru sahibi, mutlaka Bakanlık tarafından oluşturulan Çiftçi Kayıt Sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulan diğer kayıt sistemlerine başvuru tarihinden önce kayıtlı olmalıdır.

          - Ortaklıklar oluşturularak başvuru yapılması durumunda, proje başvuru sahibi tüzel kişilik yatırımcı sıfatı ile tüm uygulamaları gerçekleştirecektir. 

       b. Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanuna göre kurulmuş kooperatifler ile Islah amaçlı yetiştirici birlikler ile bunların üst birlikleri/İktisadi Teşekkülleri, ekonomik yatırım konularına tüzel kişilik olarak başvurabilirler.

4. Tüm yatırımlara yönelik proje konularında başvuran tüzel kişiler idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olmalıdır. Tüzel kişilerin başvuru aşamasında idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair taahhütnameyi başvuru ekinde sunmaları gereklidir.

 

HİBE DESTEĞİ VERİLEN PROJE GİDER KALEMLERİ

a) İnşaat işleri alım giderleri,

b) Makine, ekipman ve malzeme alım giderleri

 

HİBE KAPSAMINDA DESTEKLENEN YATIRIM KONULARI:

1. Ekonomik Yatırım Konuları:

a) Tarımsal ürünlerin (Tıbbi ve Aromatik Bitkiler dahil ) işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu,

b) Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanan Yeni Seraların Yapımı,

c) Üç dekardan küçük olmaması şartıyla örtü altı kayıt sistemine kayıtlı mevcut modern seralarda kullanılmak üzere; yenilenebilir enerji kaynaklarında jeotermal ve biyogazdan ısı ve/veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı,

d) Yenilenebilir enerji kaynaklarından jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgar enerjisi üretim tesisleri,

e) Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar,

          I- Büyükbaş için sabit yatırımlar

                 a)Etçi ve Sütçü Damızlıklar (Sığır/Manda) ve Besiler

          II- Küçükbaş için sabit yatırımlar

                 a) Et (Koyun/Keçi)

                 b) Süt (Koyun/Keçi)

          III- Hindi ve kaz yetiştiriciliği için sabit yatırımlar

                 a) Et( Hindi/Kaz)

NOT: Hindi ve Kaz yetiştiriciliğinde yumurta üretimine hibe desteği verilmez.

          IV- Su Ürünleri Yetiştiriciliğine yönelik sabit yatırımlar,

          V-Kültür Mantarı Üretimine yönelik sabit yatırımlar

f) Hayvansal ve Bitkisel Orijinli Gübrelerin İşlenmesi, Paketlenmesi Ve Depolanması, Hibe Desteği Kapsamında Değerlendirilir.

 

2) Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırım Konularından;

a) Kırsal turizm yatırımları,

b) Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri,

c) El sanatları ve katma değerli ürünler,

d) Bilişim sistemleri ve eğitimi, hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

 

YATIRIM TUTARLARI

      1) Ekonomik yatırım konularında hibeye esas proje tutarı;

 

a) Başvuruda bulunanların Tarımsal amaçlı kooperatifler ve birlikler veya tüzel kişiler olması halinde, bu program kapsamındaki yatırım konularında hibeye esas proje tutarı;

       - Yatırım niteliği yeni tesis olan başvurulardan 2.500.000 Türk Lirası,

       - Yatırım niteliği Tamamlama olan başvurularda 1.750.000 Türk Lirası,

       - Yatırım niteliği Kapasite Artırımı, Teknoloji Yenileme ve/veya Modernizasyon olan başvurularda 1.250.000 Türk Lirasını,

b) Başvuruda bulunanların gerçek kişiler olması halinde, bu program kapsamındaki yatırım konularında hibeye esas proje tutarı;

- Yatırım niteliği Yeni Tesis olan başvurularda 1.250.000 Türk Lirası,

- Yatırım niteliği Tamamlama olan başvurular 1.000.000 Türk Lirası,

- Yatırım niteliği Kapasite Artırımı, Teknoloji Yenileme Ve/Veya Modernizasyon olan başvurularda 750.000 Türk Lirası Üst limitini geçemez.

2) Bu program kapsamındaki yatırım konularında hibeye esas proje tutarı; 500.000 Türk Lirası,

3) Hibeye esas proje tutarı alt limiti en az 50.000 Türk Lirası’dır. Bu limitin altındaki başvurular kabul edilmez.

 

DESTEKLEME ORANI

Hibeye esas proje tutarının %50’sine hibe desteği verilecektir.

 

 

81 İLDE DESTEKLENEN EKONOMİK YATIRIMLAR (EK5a)

PROJE KONUSU KODLARI VE PROJE TUTARLARI (TL)

YATIRIMIN NİTELİĞİ

BÜİ

HÜİ

SÜİ

SHD

ÇES

HOG

TÜY

YEÜ

SER

1 - YENİ TESİS

1.250.000 / 2.500.000

----

1.250.000 /

 2.500.000

2 – KAPASİTE ARTIRIMI, TEKNOLOJİ

YENİLEME VE/VEYA MODERNİZASYON

750.000 / 1.250.000

----

750.000 / 1.250.000

---

3 - TAMAMLAMA

1.000.000 / 1.750.000

----

1.000.000 /

1.750.000

1.000.000 /

1.750.000

----

 

81 İLDE DESTEKLENEN KIRSAL EKONOMİK ALTYAPI YATIRIMLARI (EK5b)

PROJE KONUSU KODLARI VE PROJE TUTARLARI (TL)

YATIRIMIN NİTELİĞİ

KTY

ÇFG

ELS

BSY

1 - YENİ TESİS

500.000

--

--

--

2 – KAPASİTE ARTIRIMI VE

TEKNOLOJİ YENİLEME

--

500.000

500.000

500.000

3 - TAMAMLAMA

--

--

--

--

 

EKONOMİK YATIRIMLAR SEKTÖREL BAZDA PROJE KONUSU VE KODLARI

BÜİ

BİTKİSEL ÜRÜN İŞLENMESİ, PAKETLENMESİ VE DEPOLANMASI

HÜİ

HAYVANSAL ÜRÜN İŞLENMESİ, PAKETLENMESİ VE DEPOLANMASI

SÜİ

SU ÜRÜNLERİ İŞLENMESİ, PAKETLENMESİ VE DEPOLANMASI

ÇES

ÇELİK SİLO (TARIMSAL ÜRÜNLERİN DEPOLANMASI)

SHD

SOĞUK HAVA DEPOSU

SER

YENİLENEBİLİR ENERJİ KULLANAN SERALAR

YEÜ

YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM TESİSLERİ

HOG

HAYVANSAL VE BİTKİSEL ORİJİNLİ GÜBRE İŞLENMESİ PAKETLENMESİ VE DEPOLANMASI

TÜY

TARIMSAL ÜRETİME YÖNELİK SABİT YATIRIMLAR

KIRSAL EKONOMİK ALT YAPI YATIRIMLARISEKTÖREL BAZDA PROJE KONUSU VE KODLAR

KTY

KIRSAL TURİZM YATIRIMLARI

ÇFG

ÇİFTLİK FAALİYETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

ELS

EL SANATLARI VE KATMA DEĞERLİ ÜRÜNLER

BSY

BİLİŞİM SİSTEMİ YATIRIMLARI

 

Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz…!!!