T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI, AR-GE DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA 16. PROJE BAŞVURU ÇAĞRI İLANINI YAYINLANDI…!!!

 

Tarım ve Orman Bakanlığı Ar-Ge Destek Programı kapsamında proje başvurularının kabulü için 16. Çağrı ilanını yayınladı.

 

Çağrı Takvimi

Son Başvuru tarihi:

09 Ekim 2020 Cuma

 

Kimler Başvurabilir?

a) Üniversiteler,

b) TÜBİTAK Ar-Ge birimleri,

c) Sivil toplum ve meslek kuruluşları,

ç) Özel sektör kuruluşları (şahıs şirketleri ve adi ortaklıklar hariç olmak üzere sermaye şirketleri) başvuru yapabilir.

 

Destek Üst Limiti ve Oranları

Yürütücü kurum tipine göre başvuru yapılabilecek öncelikli konu grupları ile buna bağlı olarak öncelikli konu grupları bazında Bakanlık destek üst limitleri ve oranları aşağıda özetlenmiştir.

 

Başvuruda Bulunacak

Kurum/Kuruluş Tipleri

Öncelikli Konu

Grupları

Bakanlık Destek

Üst Limiti

(TL)

Bakanlık

Destek Oranı

(en fazla %)

Üniversiteler ve TÜBİTAK Ar-Ge

birimleri

I. Grup

300.000

% 100

Sivil toplum kuruluşları

I. Grup

300.000

% 70

Özel sektör kuruluşları (Şahıs

şirketleri ve adi ortaklıklar hariç

sermaye şirketleri)

I. Grup

300.000

% 70

I. ve II. Grup Öncelikli Ar-Ge Konuları kapsamında hazırlanacak projelerde proje ortağı bulunması zorunludur. Sadece I. Grupta “Tarım Ekonomisi” başlığı altında yer alan üç madde kapsamında olan projeler için yapılacak başvurularda ise proje ortağı zorunluluğu mevcut olmamakla birlikte istenildiğinde proje ortağı alınabilir.

 

Desteklenen Harcama Kalemleri

a) Ticari üretim yapılabilecek büyüklük ve kapasitede olanlar hariç olmak üzere; alet, makine, teçhizat, yazılım ve donanım alımları.

b) Tarımsal alet ve ekipmanların kiralama ücretleri (Projenin yürütülmesinde gerekli olan traktör, biçerdöver, mibzer, pulluk, ilaçlama makinası ve benzeri tarımsal alet ve ekipmanlar).

c) Ticari üretim yapılabilecek miktarlarda olanlar hariç olmak üzere sarf malzeme alımları.

ç) Araştırmanın gerektirdiği miktar ve ölçüde yem, tohum, ilaç, gübre ve benzeri girdi alımları.

d) Anket, deneme, analiz, ekonometrik modelleme, tasarım ve benzeri projede ihtiyaç duyulan hizmet alımı giderleri.

e) Bina, laboratuvar gibi yapılar hariç olmak üzere, projede kullanılan cihaz, ekipman, sera ve benzeri materyalin bakım onarım ücretleri.

f) Tescil, patent ve sertifikasyon ücretleri.

g) Yurtiçi seyahat giderleri.

ğ) Taşıt kiralamaları.

 

Öncelikli Ar-Ge Konuları

I. Grup Öncelikli Ar-Ge Konuları;

 

1. Turunçgil uzun antenli böceği Anoplophora chinensis’in mücadele metodlarının belirlenmesi

2. Önemli bitki hastalık, zararlı ve yabancı ot mücadelesinde yapay zekâ tabanlı tahmin uyarı modellerinin geliştirilmesi

3. Kayısı ve antepfıstığında in-vitro çoğaltmaya uygun anaç geliştirilmesi ve yeni çeşit geliştirme

4. Kurağa dayanıklı dış mekân süs bitkisi çeşitlerinin geliştirilmesi

5. Meyve ve sebzede hasat öncesi pestisit kalıntı miktarlarını belirleyen taşınabilir cihazların geliştirilmesi

6. Ayçiçeği, pamuk, şeker pancarı, mısır, yeşil mercimek ve kuru fasulye bitkilerinde ileri teknolojiler kullanılarak abiyotik ve biyotik stres faktörlerine dayanıklı/toleranslı, Pazar taleplerine uygun çeşit geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması

7. Sanayi entegrasyonuna yönelik tıbbi aromatik bitkiler ve boya bitkisi çalışmaları

8. Levrek, çipura ve alabalık ile ilgili ıslah araştırmaları

9. Hayvancılık ve su ürünlerinde verim artışına yönelik ıslah, yetiştiricilik sistem ve teknolojilerinin geliştirilmesi

10. Yerel kaynaklardan organik, organomineral ve biyogübre üretimi

11. Biyogaz tesislerinden çıkan sıvı fermente ürünün gübre olarak değerlendirilmesi

12. Gemilere yerleştirilen meteorolojik istasyonlar ile meteorolojik verilerin işlenmesi ve model geliştirilmesi

13. İklim değişikliğine uyum çalışmalarında tarımsal verimliliğin arttırılmasına yönelik çalışmalar

14. Yarı iletken nanokristallerin seracılıkta kullanımı

15. Tarımsal su yönetiminde; su kalitesi, sulama sistem malzemeleri ve drenaj çalışmalarında yeni teknik ve teknolojiler geliştirilmesi

16. Zeytin karasuyu ve prinasının gıda sanayinde kullanılabilirliğinin araştırılması.

17. Gıda ve yem analizlerinde kullanılan analitik standart, referans materyal gibi yurt dışından tedarik edilen malzemelerin ve yeterlilik testlerinin ülkemizde üretilmesinin sağlanması

18. Alternatif bitkisel protein ekstratlarının yerli imkânlarla üretilmesi ve ticarileştirilmesi

19. Hayvansal kaynaklardan gıda endüstrisi için jelatin üretimi

TARIM EKONOMİSİ

20. Ülkesel bazda, tarımsal ürünlerde üretim, pazarlama ve nihai tüketiciye ulaşana kadarki aşamalarda israf ve kayıpların belirlenmesi, belirleme metodolojisinin geliştirilmesi ve azaltılmasına ilişkin politika önerilerinin geliştirilmesi

21. Bölgesel bazda, sürdürülebilir tarımsal işletme büyüklüğünün tespiti

22. Bakanlık Ar-Ge Destek Programının etki analizi

 

II. Grup Öncelikli Ar-Ge Konuları;

1. Kültür bitkilerindeki zararlı organizmalara karşı biyopestisitlerin yerli imkânlarla geliştirilerek ticari formlarının üretilmesi ve ruhsatlandırılması

2. İlaç hammaddesi olarak değerlendirilebilecek endemik geofit türlerinin (Galantamin içeren endemik geofit türleri ve/veya Colchicum türleri) geliştirilmesi ve geliştirilen bu türlerden ilaç ve/veya ilaç hammaddesi gibi ticari ürünler üretilmesi

3. Ülkemizde doğal olarak bulunan (Kuzugöbeği, İstiridye, Shitake, Çaşır, Kulacık, Reishi, Truf mantarı gibi) egzotik mantar türlerinde ticarete yönelik yerli misel üretiminin geliştirilmesi

4. Yerel kışlık sebze (karnabahar, kırmızı pancar, kereviz, ıspanak, havuç, marul ) veya minör sebze gen kaynaklarından yararlanarak yeni çeşit geliştirilmesi

5. Kapalı mekânda bitkisel üretim teknolojilerinin geliştirilmesi ve optimizasyonu

6. Bitkisel üretim alanlarının belirlenmesi ve verim tahmininde uzaktan algılama ve yapay zekâ tabanlı sistemlerin geliştirilmesi

7. Jeotermal enerji tesislerinin tarımsal üretime ve çevreye olan etkilerinin azaltılmasına yönelik sistemlerin geliştirilmesi

8. Tarım ve hayvancılıkta sera gazı emisyonlarının analiz/ölçüm ve azaltılmasına yönelik sistemlerinin geliştirilmesi

9. Tarımda atmosfere salınan sera gazlarını azaltan düşük karbonlu üretim teknolojilerinin geliştirilmesi

10. Zeytin karasu ve pirinanın tarımda kullanımı için uygun metodların geliştirilmesi

11. Hassas tarım teknolojilerinin geliştirilmesi

12. Zirai mücadelede kendi yürür ilaçlama makinası (24 veya 32 metrelik) geliştirilmesi

13. Yerli hasat makinalarının geliştirilmesi

14. Hayvancılıkta ahır içi otomasyon, robotik sistemler ve yazılımların geliştirilmesi

15. Kanatlı hayvanlarda Newcastle hastalığı için ülkemizde yaygın olan genotiplerine karşı GMP şartlarında üretim amacıyla canlı/inaktif aşı geliştirilmesi (En az 1000 doz pilot üretim)

16. Kuduz hastalığına karşı GMP şartlarında üretim amacıyla inaktif kuduz aşısı geliştirilmesi (En az 1000 doz pilot üretim)

17. Atların Batı Nil Virüsü hastalığına karşı GMP şartlarında üretim amacıyla inaktif aşı geliştirilmesi (En az 1000 doz pilot üretim)

18. Hayvancılıkta kullanılan senkronizasyon hormonlarının yerli imkânlarla geliştirilmesi ve Üretimi

19. Gıda ve yem katkısı olarak metal-amino asit şelatları, organik mineral, vitamin üretim ve optimizasyonu

20. Yüksek yayla ballarının fizikokimyasal özelliklerinin ortaya konulması

21. Ülkesel olarak gıda ve yem alanında ihtiyaç duyulan enzim ve ürünlerinin mikrobiyolojik yollarla ticari boyutta üretilmesi

22. Karadeniz'de balık yetiştiriciliği amacıyla açık deniz (50 m. derinlik) kafes teknolojilerinin geliştirilmesi

 

Bütçe Ve Harcama Kalemlerine İlişkin Detaylı Destek Üst Limitleri

Bütçe / Harcama Kalemleri

I. Grup Bakanlık

Destek Üst Limiti

(TL)

II. Grup Bakanlık

Destek Üst Limiti

(TL)

(TL)

Açıklama

MAKİNE-TEÇHİZAT (Alet, makine, teçhizat

hazır yazılım/program ve donanım alımlarının

toplamı)

150.000

500.000

Makine teçhizat bütçe kaleminin

toplamı gruplara göre belirtilen üst

limiti geçemez. Söz konusu

kalemdeki hazır yazılım/program

satın alımı gruplara göre belirtilen

üst limiti geçemez.

Hazır yazılım/program satın alımları

15.000

15.000

HİZMET ALIMI

Araştırma

Projesinin

gerektirdiği

ölçüde

desteklenir.

Araştırma

Projesinin

gerektirdiği

ölçüde

desteklenir.

Hizmet alımı bütçe kalemi toplamı

için bir üst limit bulunmamakla

birlikte yan tarafta verilen

harcama kalemleri için gruplara

göre belirtilen üst limiti geçemez.

Tarımsal alet ve ekipmanların kiralama ücretleri

(Projede kullanılması gerekli olan traktör,

biçerdöver, mibzer, pulluk, ilaçlama makinası ve

benzeri tarımsal alet ve ekipmanlar)

50.000

50.000

Anket hizmeti alımları

75.000

75.000

Deneme, analiz ve benzeri hizmet alımı

100.000

100.000

Yazılım hizmeti alımı

50.000

50.000

Tasarım hizmeti alımı

20.000

20.000

Yürütücü kurum/ proje ortağı kurumda bulunan

projede kullanılan cihaz, ekipman ve benzeri

materyalin bakım onarım ücretleri

50.000

50.000

Sera ve benzeri yapıların bakım onarım giderleri

20.000*

20.000*

Taşıt kiralama giderleri (akaryakıt hariç),

50.000

50.000

SARF

Araştırma

Projesinin

gerektirdiği

ölçüde

desteklenir.

Araştırma

Projesinin

gerektirdiği

ölçüde

desteklenir.

Projenin yürütülmesi için gerekli

olan ve projede kullanılıp

tüketilecek olan materyaller

yazılır. Sarf alımı bütçe kalemi

toplamı için bir üst limit

bulunmamakla birlikte ticari

üretim yapılabilecek miktarlarda

yazılan sarf malzeme harcama

kalemleri desteklenmez.

SEYAHAT (Yurtiçi seyahat giderleri ve proje konusu ile ilgili toplantı, konferans, sempozyum ve benzeri organizasyonlara katılım dahil toplamı)

50.000

50.000

Proje kapsamında yurt içinde yapılacak görevlerde ulaşım, konaklama, gündelik ile Yurt içinde proje konusuyla ilgili toplantı, konferans, sempozyum

ve benzeri organizasyonlara katılım (ulaşım, katılım bedeli, konaklama ve iaşe bedeli dahil) giderlerin toplamı Yurtiçi seyahat için ayrılan 50.000 TL’lik limit dâhilindedir. Araç kiralaması yapılması halinde buna ilişkin giderler seyahat kaleminde değil hizmet alımı kaleminde gösterilmelidir.

Yurt içinde proje konusuyla ilgili toplantı, konferans, sempozyum ve benzeri organizasyonlara katılım (ulaşım, katılım bedeli, konaklama ve iaşe bedeli dahil) giderleri

5.000

5.000

* Proje kapsamında sera ve benzeri yapıların bakım onarım giderleri ile sarf kaleminden alınarak serada kullanılacak malzemelerin toplam tutarı 20.000 TL’yi geçmemelidir.

 

 

 

Detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz...

 

ASM GRUP DANIŞMANLIK

Eğt. Müh. Mim. Yaz. Enj. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Öveçler 4. Cadde 1325. Sokak No: 4/6 Aşağı Öveçler / ÇANKAYA / ANKARA

Tel: +90 312 232 40 63 (Pbx)

       +90 506 288 68 45

       +90 505 822 68 31

       +90 552 274 08 17

Fax: +90 312 232 40 64