TAGEM, 15. AR-GE PROJE ÇAĞRISI AÇILDI...!!!

 

Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM), Ar-Ge Destek Programı 15. Proje Çağrısı (2019) kapsamında proje başvurularının kabulüne başladı.

 

ÇAĞRI TAKVİMİ

Başlangıç Tarihi

Bitiş Tarihi

07 Ocak 2019

15 Mart 2019

 

KİMLER BAŞVURABİLİR?

1. Özel Sektör,

2. Sivil Toplum ve Çiftçi Kuruluşları ile Meslek Kuruluşları,

3. Üniversiteler 

yürütücü kurum olarak başvuru yapabilirler.

 

ÇAĞRI KONULARI

Çağrı kapsamında başvuru yapılacak proje önerisi konusunun 15. Proje Çağrısı Öncelikli Ar-Ge Konuları kapsamında olması gerekmektedir. Söz konusu Öncelikli Ar-Ge Konuları iki grup halinde belirlenmiş olup, 1. Grup Öncelikli Ar-Ge Konusu olarak “Tarım Ekonomisi” başlığı, 2. Grup Öncelikli Ar-Ge Konuları olarak ise “Bahçe Bitkileri”, “Bitki Sağlığı”, “Gıda Ve Yem”, “Hayvan Sağlığı”, “Hayvancılık Ve Su Ürünleri”, “Tarla Bitkileri”, ” Toprak-Su Kaynakları”, “Tarım Teknolojileri Ve Mekanizasyon” başlıkları belirlenmiştir. Bu konu başlıklarının detayları aşağıdaki gibidir:

 

I. GRUP ÖNCELİKLİ AR-GE KONULARI

TARIM EKONOMİSİ

 1. 1. Tarım ve Orman Bakanlığının uyguladığı politikaların ve desteklerin etki analizlerinin yapılması,
 2. 2. Gıda israf ve kayıplarının ölçülmesi,
 3. 3. Türkiye’nin mevcut tarımsal örgüt yapısının ve etkinliğinin incelenmesi ve uygun örgütlenme modellerinin geliştirilmesi,
 4. 4. Türkiye’de seçilmiş ürünlerde (ekmek-un-buğday, kırmızı et, tavuk eti, yumurta, peynir, zeytin-zeytinyağı, fındık, çay, portakal, limon, elma, domates, biber, patates, soğan, kuru fasulye, nohut, mercimek) gıda arz zincirlerinin yapısının (aktörler ve aşamalar, fiyat, maliyet ve marj ilişkileri, çiftçilerin durumu, rekabet ihlalleri) analiz edilmesi ve politika önerileri geliştirilmesi,
 5. 5. Hayvancılık işletmelerinde ekolojik özelliklerine göre optimum işletme ölçeklerinin belirlenmesi ve maliyetlerinin araştırılması, verimlilik ve ekonomik analizlerinin yapılması,
 6. 6. Tarım ürünleri ticaretimizde rakip ülkelerin üretim desenlerinin incelenmesi,
 7. 7. Türkiye’de gıda tüketim yapısı ve gelişimi,
 8. 8. Tarım ürünleri piyasası arz, talep ve risk analizi.

II. GRUP ÖNCELİKLİ AR-GE KONULARI

BAHÇE BİTKİLERİ

 1. 1. Bahçe bitkilerinde biyotik, abiyotik stres koşullarına tolerant anaç, çeşit ve ileri ıslah, yetiştirme teknikleri ve teknolojilerinin geliştirilmesi,
 2. 2. Bahçe bitkilerinde hasat ve hasat sonu kayıpların önlenmesine yönelik yeni teknolojilerin geliştirilmesi,
 3. 3. Yerel kışlık ve fonksiyonel gıda üretimine yönelik sebze gen kaynaklarından yararlanarak kışlık sebze ıslahı, mevcut gen havuzlarında bulunan yarı-yol materyallerinin kullanımı ve yeni çeşit geliştirilmesi,
 4. 4. Ticarete konu olan süs bitkilerinin ıslahı ve çeşit geliştirme çalışmaları

 

BİTKİ SAĞLIĞI

 1. 1. Kültür bitkilerindeki zararlı organizmalara karşı biyoteknik ve biyolojik mücadeleye esas bitki koruma ürünlerinin yerli imkânlarla üretilmesi.
 2. 2. Ülkemize yeni giren ya da sınırlı alanlarda bulunan zararlı organizmaların tespiti, ekonomik zarar eşiklerinin belirlenmesi ve mücadelesine esas çalışmalar,
 3. 3. Depo hastalık ve zararlıları ile mücadele olanaklarının araştırılması,
 4. 4. Organik tarımda kullanılabilecek bitki koruma ürünlerinin/yöntemlerinin belirlenmesi, geliştirilmesi ve üretimi,
 5. 5. Kültür bitkilerindeki zararlı organizmalara karşı tahmin ve uyarı modelleri ile uzaktan algılama sistemlerinin oluşturulması veya mevcut olanların geliştirilmesi,
 6. 6. Pestisitlerin çevreye olan etkilerinin azaltılması, tarım ilaçlarının toksikolojik testlerinin GLP şartlarında yapılabilirliğinin sağlanması

 

GIDA VE YEM

 1. 1. Ülkemizde üretimi yapılmayan, yaygın olarak kullanılan ve mevzuatta yer alan gıda katkı maddelerinin geliştirilerek ticari boyutta üretilmesi,
 2. 2. İhracat potansiyeli yüksek ürünlerden katma değerli yeni gıdaların geliştirilmesi ve ticari boyutta üretilmesi,
 3. 3. Yem hammaddeleri, yem katkı maddeleri, ikame yemler ve pet mamalarının geliştirilerek ticari boyutta üretilmesi,
 4. 4. Gıda ve yem sanayi atık ve artıklarının alternatif yöntemlerle değerlendirilmesi,
 5. 5. Şekerli mamullerde şeker kaynağının tespiti,

 

HAYVAN SAĞLIĞI

 1. 1. Veteriner biyolojik ürünlerinin (aşı ve serum) geliştirilmesi ve ticari boyutta üretilmesi,
 2. 2. Veteriner sağlık ürünlerinin ve etken maddelerinin geliştirilmesi ve ticari boyutta üretimi,
 3. 3. Bitkisel ekstraktların hayvan sağlığında kullanılma olanakları,

 

HAYVANCILIK VE SU ÜRÜNLERİ

 1. 1. Su ürünlerinde ülkemizde üretimi yapılmayan yeni türlerin ekonomiye kazandırılması,
 2. 2. Hayvancılık ve su ürünlerinde verim artışına yönelik ıslah, yetiştiricilik sistem ve teknoloji geliştirilmesi,
 3. 3. Hayvancılıkta döl verimini artırmaya yönelik araştırmalar,
 4. 4. Hayvan barınakları ile ilgili yeni teknolojilerin geliştirilmesi,

 

TARLA BİTKİLERİ

 1. 1. Tarla Bitkilerinde ileri teknolojiler kullanılarak abiyotik ve biyotik stres faktörlerine dayanıklı/toleranslı, pazar taleplerine uygun çeşit geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması,
 2. 2. Son ürün eldesine yönelik tıbbi ve aromatik bitkiler ile boyar bitki çalışmaları,
 3. 3. Yerli şeker pancarı tohumunun geliştirilmesi,

 

TOPRAK-SU KAYNAKLARI

 1. 1. Hayvansal ve bitkisel atıkların değerlendirilerek gübre, enerji vb. ürünlere dönüştürülmesine ilişkin çalışmalar,
 2. 2. Piyasaya arz edilecek nitelikte yerel kaynaklardan etkili mikrobiyal, organomineral ve nano gübrelerin geliştirilmesi,
 3. 3. İklim değişikliğinin tarıma etkilerinin belirlenmesinde/azaltılmasında ve tarımsal su yönetiminde ileri/yeni teknolojilerin kullanımı
 4. 4. Çevresel kirleticilerin tarımsal ekosistem üzerine etkilerinin araştırılması ve azaltılmasına yönelik çalışmalar,

 

TARIM TEKNOLOJİLERİ VE MEKANİZASYON

 1. 1. Tarımda verim artırıcı, maliyet düşürücü yerli tarım makine ve teknolojilerinin geliştirilmesi,
 2. 2. Elektrikli kendi yürür tarım makinaları (traktör, ilaçlama makinası vb.) geliştirilmesi,
 3. 3. Akıllı ve hassas tarım uygulamalarının geliştirilmesi,
 4. 4. Tarımsal analizlerde kullanılacak laboratuvar cihazlarının geliştirilmesi.

 

ÇAĞRI BÜTÇESİ VE DESTEK ORANI

GRUPLAR

BÜTÇE ÜST LİMİTİ

DESTEK ORANI

1. Grup Öncelikli Ar-Ge Konuları için

300.000 (Üç yüz bin) TL

% 100

2. Grup Öncelikli Ar-Ge Konuları için

3.000.000 (Üç milyon) TL

% 70

 

NOT:

I. Grup Öncelikli Konular kapsamında olan projeler için KDV dâhil 300.000 (üç yüz bin) TL’ye kadar Bakanlık desteği verilecek olup başvuru yapan kurum katkısı zorunluluğu yoktur.

2. Grup Öncelikli Ar-Ge Konuları için Bakanlık desteği en fazla %70 olup, proje bütçesinde en az %30 oranında başvuran/proje ortağı kurum katkısı gösterilmesi gerekmektedir.

 

ÖZEL ŞARTLAR

1. Grup Öncelikli Ar-Ge Konuları kapsamındaki projelerde ortaklık şartı aranmamaktadır.

2. Grup Öncelikli Ar-Ge Konuları kapsamındaki projelerde ortaklık şartı aranmaktadır. Bu kapsamda başvurusu yapılacak olan projelerdeki ortaklık kuralları ise aşağıdaki gibidir:

 •        
 •   Üniversiteler, özel sektör veya sivil toplum kuruluşlarından en az biri ile işbirliği olmadan II. Grup Öncelikli Ar-Ge Konular kapsamında müstakil olarak proje başvurusunda bulunamayacaktır. Gerekli durumlarda bu işbirliğine ilave olarak diğer kurum/kuruluşlar da proje ortağı olarak dâhil edilebilir.
  •  
  •   Özel sektör, Sivil Toplum ve Çiftçi Kuruluşları ile Meslek Kuruluşları, TAGEM’e bağlı araştırma enstitüleri veya araştırma yetkisi verilmiş Bakanlık kuruluşları ile işbirliği olmadan II. Grup Öncelikli Ar-Ge Konular kapsamında müstakil olarak proje başvurusunda bulunamayacaktır. Gerekli durumlarda bu işbirliğine ilave olarak diğer kurum/kuruluşlar da proje ortağı olarak dâhil edilebilecektir.

 

DESTEK KALEMLERİ

Bakanlık tarafından desteklenecek maliyet kalemleri aşağıdaki gibidir:

 

1. Alet, makine, teçhizat, yazılım ve donanımlar,

2. Taşınır malzeme ve sarf malzemeleri,

3. Araştırmanın gerektirdiği tohum, ilaç, gübre, hormon ve benzeri girdi alımları,

4. Anket, deneme, analiz, ekonometrik modelleme, danışmanlık(en fazla iki danışman için on biner TL’yi geçmeyecek şekilde), kısa süreli işçilik (ayda 10 günden az süreli) ve benzeri hizmet alımları,

5. Projede kullanılan cihaz, ekipman, sera ve benzeri (bina, laboratuvar gibi yapılar hariç) bakım onarım giderleri,

6. Tescil, patent ve sertifikasyon giderleri,

7. Yurtiçi seyahat/nakliye giderleri,

8. Proje konusuyla ilgili yurtiçi toplantı, konferans, sempozyum ve benzeri yerlere seyahat (ulaşım, katılım bedeli, konaklama ve iaşe bedeli dahil) giderleri

 

 

 

Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

 

 

ASM GRUP DANIŞMANLIK

Eğt. Müh. Mim. Yaz. Enj. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Öveçler 4. Cadde 1325. Sokak No: 4/6 Aşağı Öveçler / ÇANKAYA / ANKARA

Tel: +90 312 232 40 63 (Pbx)

       +90 506 288 68 45

       +90 505 822 68 31

       +90 552 274 08 17

Fax: +90 312 232 40 64